پاسخ دهندگان با تعریف دقیق امنیت غذایی مخاطرات و فرصت ها در پایه ای ترین نیاز بشر را بررسی کرده اند. در این گفت و گو اثر کرونا و جنگ اوکراین نیز بر آینده تامین غذا بررسی شده است. اما شاید مهم ترین بخش آینده ایران در بخش امنیت غذایی باشد. جایی که دو‌نظریه درباره امنیت غذایی تحلیل شده و از اثر ریزگردها بر امنیت غذایی ایران گفته می شود.

لینک اینستاگرام

لینک کست باکس