تهدیدی که این بخش به دلیل قطع ارتباط با شرکت های بیمه ای در دنیا متحمل شده، تهدیدی که باعث می شود فعالان این حوزه برای رفع تحریم ها و حصول توافق لحظه شماری کنند.