آیا چنگ زدن به تحریم‌های تازه، یک نمایش سیاسی از سوی امریکا قلمداد می‌شود یا فروش و سودآوری این شرکت‌ها را دچار چالش می‌کند؟