به گزارش اکوایران، در خصوص حذف یارانه انرژی، نگاه های مختلفی وجود دارد. این سوال مطرح است که آیا از هر یک از نگرش های «عدالت توزیعی»، «کمک به فقرا»، «تخصیص بهینه منابع»، «لزوم کاستن از قاچاق» و «صادرات سوخت توسط دولت برای کسب منابع ارزی»، هدفمندی یارانه های سوخت قابل توجیه است؟ کدام پیشرانه اصلی سیاستگذار است؟

در گفتگوی اکوایران با جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجنیا تک آمریکا به بررسی این سوال پرداخته ایم.