به گفته وی کسانی که بانی وضع موجود هستند و مردم از عملکردشان رضایت ندارند، نباید در عرصه های مدیریتی مورد استفاده قرار گیرند.

 بنابر اطلاعاتی که به اکوایران رسیده، قرار است خردادماه، تغییر و تحولاتی در سطح مدیریت ارشد برخی دستگاه های دولتی رخ دهد.