برنامه اکوخبر

آخرین آمار از اشتغال غیر رسمی در بازار کار ایران

مدیر کل اشتغال وزارت کار آمارهای تازهای از وضعیت اشتغال غیر رسمی در ایران سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ داده اما این نوع اشتغال می تواند به رفع مشکلات اصلی حوزه کار کمک کند؟

 

 

اشتغال غیر رسمی چه آسیب ها و مشکلاتی داره؟

مدیر کل اشتغال وزارت کار در گفتگویی نکات جدیدی را از سهم اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران عنوان کرد.

به گفته علاالدین ازوجی سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال کشور در سال ۹۶ حدود ۲۷.۸ درصد بوده. اگر به امارهای آن سال مراجعه کنیم، می بینیم که در حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعال بودند. باید توجه کنیم که اشتغال افراد در بخش غیررسمی به معنی عدم برخورداری آنها از حقوق اجتماعی یک کارگره که میتونه تبعات زیادی را در پی داشته باشد. از جمله اینکه بخاطر اینکه تحت قانون کار فعالیت ندارند، احتمالا از حداقل حقوق کارگری هم برخوردار نیستند.

 این قشر، در واقع مهمترین قشری هستند که در هنگام بحران هایی مثل کرونا، آسیب پذیری از خود نشان میدهند،  چرا که به راحتی ممکن است از کار بیکار بشنوند. نکته دیگری که ازوجی به آن اشاره کرده، سهم اشتغال غیررسمی از اشتغال جوانان است، به گفته ازوجی امار سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین اشتغال غیررسمی و اشتغال جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله وجود داشته یعنی هر چقدر اشتغال جوان ها بیشتر شده آمار اشتغال غیر سمی هم بالا رفته این یعنی بخش غیررسمی منبع اصلی ایجاد اشتغال برای جوانان بوده. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اشتغال غیررسمی با اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و زنان رابطه معکوس داره، در واقع اشتغال غیررسمی نمیتواند کمکی به ۲ چالش اصلی بازار کار ایران، یعنی آمار بیکاری در دانش آموختگان دانشگاهی و زنان بکند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد