برنامه اکوخبر

جاروی پول از بانک ها

میزان نقدینگی بانک ها در کشوری را بانک مرکزی آن کشور کنترل می کند.

در ایران این تنظیم هر هفته از طریق برگزاری دو بازار صورت می گیرد  بازار باز و اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی.

در بازار باز همواره بانک مرکزی با رصد وضعیت حساب بانک ها به جذب یا بسط پول می پردازد. در این هفته چون بانکها وضع حساب مالی خوبی داشتند بانک مرکزی برای سومین بار متوالی معکوس عمل کرد.

اما در بازار بین بانکی جریان از چه قرار است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد