برنامه اکوخبر

اولین رویارویی در تیم اقتصادی

امروز مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، عدم تغییر قیمت سبوس را رد و تاکید کرده است تحمیل هر گونه بار مالی بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع بوده و اعتبار یارانه ای در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این مورد پیش بینی نشده است.

اما چرا وزیر جهاد کشاورزی مانع از آزادسازی قیمت سبوس شده است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد