بر همین اساس هم مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی به صورت روزانه قیمت  اقلام خوراکی را از طریق رسانه ها اعلام کند و مردم و مصرف کننده ها نیز با خرید به قیمت اعلام شده راسا بر نرخ نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شود.