سید محمد طبیبیان، اقتصاددان در نشست نقد طرح جدید بانکداری مجلس شورای اسلامی با انتقاد به وضع قوانین غیراصولی و غیرمنطقی، داستانی تمثیلی را به عنوان شاهد وضع حکمرانی پولی کشور روایت می‌کند.

در این داستان در روزگاران دور، حاکمی فرمانی برای اجبار مردم به یک پایی راه رفتن می‌دهد و چون این برای مردم مشکل است مردم تقلب می‌کنند و حاکم مجبور می‌شود برای نظارت بر آنها افرادی را بگمارد و برای نظارت بر آن‌ها هم افراد دیگری را. محمد طبیبیان این تمثیل را برای بیان مشکلات احتمالی ناشی از عدم درک قوانین بنیادی اقتصاد که منجر به نوشتن قوانین بد برای تنظیم‌گری اقتصاد می‌شود بیان می‌کند.