ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق باعث می‌شود که بخش خصوصی ترغیب نشود که در ساخت نیروگاه‌ها مشارکت کند، اتفاقی که بیش از این صنعت برق را به سمت بحران خواهد برد.

در این قسمت از برنامه اکونیرو همراه با پرویز محمدنژاد نماینده مجلس و رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی، این موضوع را بررسی می‌کنیم.