به گزارش اکو ایران، روند فروش اوراق در بازار باز از سوی نهادهای مالی نشان از رشد بالای این متغیر در عملیات بانکی داشته است. خرید بیشتر اوراق از سوی بانک مرکزی به معنای روند افزایشی بسط پول در این بازار بوده که در ماه های پاییزی و زمستانی 1400 رکوردهای بی سابقه ای را ثبت کرده است.

این نهاد به طور کلی در هر هفته با فعالیت در دو بازار می تواند در بانک ها پول تزریق یا از آن ها پول جمع آوری کند. بررسی معاملات نشان می دهد در هفته های اخیر در بازار باز موقعیت بانک مرکزی خرید اوراق بوده و سیاستی انبساطی داشته است.

78

کاهش چشمگیر اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی هفته سوم اسفند

در هفته منتهی به 16 اسفند ماه بانک مرکزی 90 هزار و 300 میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز تزریق کرد که بیشترین میزان بسط پول در هفته های برگزاری این بازار بوده است.این چهارمین هفته ای است که بانک مرکزی در پول پاشی این عملیات رکورد می زند.

این میزان افزایش در عملیات فوق در حالی بود که نرخ سود در این بازار در حداقل خود قرار داشت. اتفاقی که در نهایت منجر به آن شد که بانک ها در بازار شبانه یا بازار بین بانکی فعالیت کمتری داشته باشند.

در بازار شبانه بانک ها با نرخ سود توافقی و تاریخ سررسید کوتاه مدت اقدام به قرض پول از یکدیگر می کنند. بانک مرکزی دامنه نرخ سود را 14 تا 22 درصد تعیین کرده و تاکنون قصدی برای تغییر در این کریدور نداشته است. البته دلیل آن به عملیات نجات بورس برمی گردد. به این نحو که نرخ سود بین بانکی در این بازار افزایش نداشته و در نهایت بورس از افزایش نرخ سود بین بانکی متضرر نشود.

به همین علت سعی کرد با روند بسط پول در بازار باز میزان معاملات در این بازار را کاهش دهد. در همین رابطه بررسی اعتبارات قاعده مند (میزان قرض پول بانک ها از بانک مرکزی با نرخ سود 22 درصد) روندی نزولی داشته و در حداقل خود دراین بازه زمانی قرار گرفته است.

این رقم در هفته منتهی به 16 اسفند ماه برابر با 460 میلیارد تومان بوده که کمترین سطح در یک ماه اخیر بوده است.

بررسی روند میانگین هفتگی بسط پول در این بازار نیز نشان می دهد این متغیر اکنون به سطح پایینی در دو سال گذشته تنزل پیدا کرده است. در هفته سوم اسفند ماه میانگین اعتبارات قاعده مند برابر با 3 هزار و 860 میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان شهریور ماه کاهش چشمگیری داشته است.

photo_2022-03-11_17-23-12

عبور بسط پول در بانکها از مرز 90 هزار میلیارد تومان 

مجموع بسط پول در بازارهای مالی میان بانک ها و بانک مرکزی نشان از میزان بی اندازه بسط نقدینگی در این داد و ستد داشته است

در همین رابطه در بازار باز 90 هزار و 300 میلیارد تومان و در بازار بین بانکی 460 میلیاردتومان نقدینگی بسط داده شده که مجموعا برابر با 90 هزار و 760 میلیارد تومان برآورد می شود. در هفته گذشته نیز مجموع بسط برابر با 95 هزار و 280 میلیارد تومان بوده که دومین هفته عبور سطح بسط پول در مجموع این بازارها به شمار می آید.

این در حالی است که نرخ سود موزون کل تنزل قابل توجهی داشته است. به طور کلی یک نرخ در بازار باز وجود دارد که بانک مرکزی برای هفته اخیر برابر با 19 درصد تعیین کرده و نرخ سود اعتبارات قاعده مند نیز معادل با 22 درصد همواره ثابت است.

بنابراین نرخ موزون بسط پول بانک مرکزی در این بازارها را می توان با اطلاع از رقم بسط و این نرخ سود ها در هر هفته برآورد کرد. این رقم اکنون در کف هفته های انبساطی بازار باز قرار داشته که معادل با 19.02 درصد است.

به عبارت دیگر موازی با بسط نقدینگی در دو بازار در هفته های اخیر نرخ موزون بسط پول در این بازار ها مسیری کاهشی داشته و به حداقل خود تنزل پیدا کرده است.

این اتفاق به باور برخی اقتصاد دانان می تواند ضمن نجات بورس از بازدهی نزولی منجر به رشد تورم در کشور شود.

photo_2022-03-11_17-23-09