به گزارش اکوایران، رصد عملیات بازار باز در کشور نشان می دهد در این مقطع روند بسط پول در بازار باز همچنان صعودی بوده و به رکوردهای بی سابقه ای منجر شده است. از مهم ترین اتفاقات در این بازار در هفته نخست 1401 رکوردزنی در شاخص بسط پول در بازار باز بوده که در این مقطع برای سومین هفته متوالی در کانال 90 هزار ملیلیارد تومانی قرار داشته است.

به طور کلی بانک مرکزی در هر هفته با خرید اوراق از بانک ها در بازار باز سعی در کنترل نرخ سود بین بانکی و مدیریت نقدینگی بانک ها دارد. 

بازار باز

رکوردزنی بسط پول در بازار باز

در اولین هفته 1401 بانک مرکزی با خرید 94 هزارو 30 میلیارد تومان اوراق از بانک ها موافقت کرده و برای سومین هفته متوالی در این بازار تزریق پول را در کانال 90 همت بست.

نکته مهم دیگر در این هفته قطع شدن نوار توافق صد درصدی بانک مرکزی با سفارش بانک ها بوده است. پیش از این در ماه های پایانی سال 1400، بانک مرکزی 17 هفته به طور کامل با خرید اوراق پیشنهادی بانک ها موافقت کرده بود. دراین ماه اما این نوار قطع شده برای نخستین بار در 5 ماه گذشته توافقی کمتر از 100 درصد به ثبت رسید.

در مقابل نیز این نهاد با توجه به عملیات ثبت شده در هفته قبل 95 هزارو 540 میلیارد تومان از نهادهای مالی جذب کرده که خالص عملکرد این نهاد در بازار باز در این مقطع را به قبض هزار و 510 میلیارد تومان رسانید.

برخی از تحلیل گران معتقدند خالص عملکرد بازار باز از اهمیت بالایی در معادلات برخوردار است. این خالص در نظر آنان نقش تعیین کننده تری را در وضعیت انبساطی یا انقباضی بودن معاملات در بازار باز خواهد داشت.

بررسی معاملات بازار باز در دو ماه گذشته نشان میدهد هفت هفته منتهی به پایان سال 1400، خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار باز کاملا انبساطی بوده و برای اولین بار در دو ماه گذشته این عملیات به صورت انقباضی به ثبت رسید.

بازار باز

کاهش معاملات بازار بین بانکی در هفته های اخیر

یکی از مهم ترین دلایل رشد بسط پول در بازار باز از دیدگاه بانک مرکزی آن است که این نهاد با پول پاشی در بازار باز بتواند سطح معاملات در بازار بین بانکی را کاهش داده و ازین طریق موجب کاهش نرخ سود بین بانکی شود. کاهشی که ماه ها است در اثر فرمان دولت از مهم ترین دغدغه های بانک مرکزی بوده است.

بازار شبانه یا بازار بین بانکی معاملاتی است که در آن بانک های دارای کسری با تاریخ سررسید کوتاه مدت و نرخ سود معلوم اقدام به قرض پول از نهادهای مالی دارای مازاد می کنند. این نرخ به صورت توافقی صورت گرفته که در دامنه 14 تا 22 درصد قرار دارد.

بانک مرکزی در ماه های اخیر به دلیل مقاومت در افزایش نرخ سود بین بانکی و کاهش آن به منظور نجات بورس اقدام به پول پاشی های بسیار در بازار باز کرده تا نرخ را در سقف 20 درصد نگه دارد.

اعتبارات قاعده مند در اولین هفته 1401 سهم صفر داشته است. در ادامه بررسی میانگین هفتگی اعتبارات قاعده مند در بانک ها نشان می دهد  این رقم در سطح پایینی قرار داشته و  اکنون به 2 هزار و 840 میلیارد تومان به طور میانگین در 4 هفته گذشته دست پیدا کرده است. 

این در حالی است که نرخ سود بین بانکی در سطح 20.36 درصد قرار داشته و از این رقم در هفته های گذشته اندکی بالاتر بوده است.

بازار باز