به گزارش اکو ایران، روند نرخ سود بین بانکی در دومین هفته متوالی صعودی بوده و به رکورد بالایی دست پیدا کرد.

به طور کلی نرخ سود در بازار بین بانکی به محاسبه موزون نرخ دادوستد معاملات بانک ها در این بازار اشاره دارد. شاخصی که بانک مرکزی با تمام توان سعی در کنترل آن داشته تا بتواند مطابق با دستور سال گذشته دولت آن را در سقف 20 درصد نگه دارد. در همین راستا این نهاد به افزایش معاملات در بازار باز پرداخت تا بتواند به صورت غیر مستقیم نرخ بهره را پایین بیاورد. هدفی که در هفته های اخیر از مسیر خود دور شده است.

رکوردزنی نرخ سود در هفته های اخیر

طبق آمارهای ثبت شده از فعالیت بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی و بازار باز مشاهده می شود بسط پول این نهاد در بازار باز در هفته اول اردیبشهت از روند صعودی خود فاصله گرفته و از مرز 90 همت عقب نشینی کرده است.

طبق آمارهای بانک مرکزی میزان تزریق پول در هفته اخیر برابر با 89 هزار و 930 میلیارد تومان بوده که از سطح 6 هفته گذشته کمتر است. 

ضمن کاهش بسط پول بانک مرکزی در بازار باز، اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی نیز کاهش پیدا کرده و در هفته اخیر در سطح صفر قرار گرفته است. 

نرخ سود

عملیات صفر بانک مرکزی در بازار بین بانکی

در هفته اول اردیبهشت 1401 بانک مرکزی هیچ پولی را در بازار بین بانکی تزریق نکرد. در این بازار به طور کلی بانک های دارای مازاد به بانک هایی که با کسری مواجه شده اند قرض دهی می کنند که این قرض دهی به صورت شبانه و با تاریخ سررسید کوتاه مدت بوده و نرخ سود معلوم دارد.

این نرخ در بازه 14 تا 22 درصد بوده و از سوی بانک مرکزی تعیین می شود. 

شاخصی که به بهانه نجات بورس در این هفته ها سعی شده تا در مرز 20 درصد نگه داشته شود و پیرو همین موضوع نیز این نهاد به تزریق بی شمار پول در بازار باز پرداخته است.

با این حال و با وجود مخالفت برخی اقتصاددانان با این شیوه دستوری کنترل نرخ بهره اما هنوز هم آمار نشان از عدم موفقیت بانک مرکزی در دست یابی به این هدف داشته است.

طبق آمار بانک مرکزی در نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت ماه برابر با 20.4 درصد بوده و نسبت به هفته قبل خود  تقریبا 0.04 واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی نرخ سود در هفته های قبل نشان می دهد این بیشترین میزان این شاخص در بازه سه ماه بوده  و برای دومین هفته متوالی سیری صعودی را به ثبت رسانده است. 

نرخ سود