به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر تورم تولید کننده در بخش برق مسیری نزولی را پیموده و در زمستان سال 1400 به سطحی معادل با 3.3 درصد در کل دست پیدا کرده است.

با وجود رشد این شاخص در پایان سال گذشته اما هنوز رکورددار رشد قیمت تولید برق در دهه 90 به سال 99 تعلق داشته که بیشترین سطح را از خود برجای گذاشته است.

رکوردزنی در تورم تولید کننده در برق

تورم تولیدکننده به طور کلی علامتی از تغییرات هزینه های تولید در هر کالا است. زمانی که این تغییرات فزاینده باشد به معنای آن است که هزینه های تولید افزایش پیدا کرده و این رشد می تواند به تورم مصرف کننده نیز منتقل شود.

در همین راستا تورم ماهانه تولید برق در کشور در زمستان 1400 برابر با 3.1 درصد بوده که نسبت به ماه قبل خود در حدود 3.8 واحد درصد کمتر بوده است.

زمستان سال 99 این رشد ماهانه برابر با 9.4 درصد ثبت شده بوده که بیشترین رشد قیمت ماهانه در زمستان های یک دهه اخیر بوده است.

تورم نقطه ای نیز معادل با مقایسه شاخص قیمت در موقعیت مشابه خود در سال گذشته بوده است. این شاخص در پایان سال گذشته به 10.6 درصد رسیده که در مقایسه با زمستان های سال های اخیر دومین رکورد را به ثبت رسانده است.

بالاترین رکورد نیز به سال 99 تعلق داشته که در زمستان برابر با 62.7 درصد به ثبت رسیده است.

باوجود این رکوردزنی ها اما مسیر تورم فصلی تولید کننده در برق مسیری نزولی داشته که نشان از کاهش آهنگ رشد قیمت ها در این بازه زمانی داشته است.

تورم

روند تورم تولید کننده برق به تفکیک میزان بار

به طور کلی در بررسی تورم تولید کننده در این بخش سه شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرد. اوج بار، میان بار و کم بار.

این تورم در زمستان سال 1400 نسبت به ماه قبل خود در میان بار، برابر با 3.7 درصد ثبت شده که از دو بخش دیگر بالاتر بوده است.

در ساعات کم بار اما رشد هزینه های تولید منفی بوده و برابر با منفی 1.9 درصد به ثبت رسیده است.

این در حالی است که تورم نقطه ای تولید برق در ساعات اوج بار در زمستان سال پیش برابر با 18.2 درصد ثبت شده که بالاترین میزان در قیاس سالانه رشد هزینه های تولید در برق بوده است.

تورم