به گزارش اکو ایران، روند عملیات بازار باز در هفته های اخیر مسیری نزولی پیدا کرده و در کمترین سطح خود در سال 1401 رسیده است.

به طور کلی بانک مرکزی  از طریق دو بازار در بانک ها اقدام به تنظیم وضعیت نقدینگی بانک ها می کند. بازار باز و بازار شبانه.

بررسی عملیات مالی بانک مرکزی با بانک ها در هفته های اخیر نشان می دهد در این مدت بسط پول در بازار باز کاهشی شده اما این معاملات در بازار بین بانکی رونق پیدا کرده است.

روند صعودی بسط پول در بازار شبانه

از ابتداس شال جاری تا پایان هفته چهارم خرداد 1401، سطح بسط پول در پایان سال گذشته برابر با 95 هزار میلیارد تومان بوده که در طی این سه ماه به کانال 60 همت رسیده است.

در مقابل اما روند معاملات در بازار بین بانکی صعودی بوده است. در بازار شبانه بانک ها با تاریخ سررسید کوتاه مدت به یکدیگر وام قرض داده و نیاز فوری نقدینگی خود را مرتفع می سازند. 

تفاوت آن با بازار باز آن است که در بازار باز، اولا تاریخ سررسید میان مدت و هفت روزه بوده و نرخ سود قرض دهی وام به بانک ها هر هفته به انتخاب بانک مرکزی تعیین می شود(هفته هاست این نرخ در کانال 19 درصد قرار دارد). به عبارت دیگر در این بازار، بانک مرکزی ماهیتی کنشگرانه دارد. این در حالی است که در بازار شبانه تاریخ سررسید کوتاه مدت بوده و نرخ سود در بازه 14 تا 22 درصد قرار دارد. سقف نرخ سود به اعتبارات قاعده مند تعلق داشته که در این بازار هفته هاست که مسیری صعودی به خود گرفته است.

در هفته سوم خرداد ماه، بسط اعتبارات قاعده مند در بازار و به عبارتی حجم معاملات به 17 هزار و 770 میلیارد تومان رسیده که بیشترین میزان این شاخص در بازه 8 ماهه بوده است. در هفته بعد نیز این رقم در سطح 5 هزار و 910 میلیارد تومان به ثبت رسیده . این در حالی است که یک ماه قبل آن این رقم به صورت هفتگی پایین تراز هزار میلیارد تومان ثبت شده بود.

اوراق بدهی دولتی

سطح بالای تزریق پول در مجموع دو بازار 

مجموع بسط پول در بازار باز و بازار شبانه به نوعی نشان می دهد کل تزریق هفتگی در بازارهای مالی در چه سطحی قرار داشته است؟

این رقم در هفته های پایانی سال گذشته به نزدیک 100 همت رسیده بود. به مرور با کاهش عملیات بازار باز از این شاخص کاسته شده و در هفته چهارم خرداد ماه به 70 هزار و 910 میلیارد تومان رسید. این رقم باوجود کاهش همچنان در سطح بالایی قرار دارد. از لحاظ آماری یکی از مهم ترین عوامل رشد عملیات در بازار بین بانکی است.

اوراق بدهی دولتی