امیرحسین امین‌آزاد، صاحبنظر در حوزه پولی و بانکی که تقریبا در تمام طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی به عنوان کارشناس اثر مستقیم داشته، از جزئیات طرح جدید مجلس می‌گوید.

طرح جدید چقدر از انتظارات و اهداف سیاستگذار را تامین می‌کند؟