در حاشیه این مراسم حمید آذرمند مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی درباره اثر تامین مالی زنجیره ای  بخش کشاورزی و سایر تسهیلات تولیدی بر رشد نقدینگی، معتقد است  این روش تامین مالی باعث ثبات مالی می شود.

به گفته آذرمند، تامین مالی زنجیره ای  بخش کشاورزی اعتبار جدید خلق نمی کند و باعث حذف تامین مالی های مکرر و موازی می شود.