به گزارش اکو ایران، نرخ سود بین بانکی در سال جاری یک نقطه عطف عجیب داشت. از آغاز سال 1401 بانک مرکزی تا پایان تیر ماه تصمیم بر رشد نرخ بهره و کاهش تزریق پول در نهادهای مالی گرفته بود.

به همین دلیل بانک مرکزی بسط پول در بازار باز را که در پایان سال گذشته به 95 همت رسیده بود کاهش داده و به 60 همت رسانید. از سوی دیگر اما رشد نیاز نقدینگی بانک ها همچنان استقراض این نهادها از بانک مرکزی را در سطح بالایی قرار داده بود. بنابراین بانک مرکزی جهت جلوگیری از رشد بسط پول در بانک ها باوجود افزایش نیاز این نهاد ها ، سقف 60 همتی را در 5 هفته ثابت نگه داشته و در مقابل نرخ سود را در این معاملات ارتقا داد تا آن جا که رکورد تاریخی در این بازار شکسته شد.

در ابتدای مرداد کاهش کم سابقه شاخص بورس در اولین ماه تابستان موجب شد تا بانک مرکزی در ادامه نجات دهندگی بورس از وضعیت نزولی، تصمیم به کاهش نرخ سود بین بانکی بگیرد. همین موضوع موجب شد تا بانک مرکزی سقف بسط پول در بازار را برداشته و در مقابل نرخ سود را نیز تنزل دهد. اقداماتی که همگی در جهت کاهش تنزل نرخ بهره بوده است. درهمین خصوص شاخص سومی که دلالت بر خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار باز دارد نیز رکوردی قابل توجه را درهفته دوم مرداد ثبت کرد.

رکوردزنی خالص عملکرد بازار باز در هفته دوم مردادماه

در هر هفته که بانک مرکزی در بازار باز پولی را در نهادهای مالی تزریق می کند بسط هفته قبل را نیز با محاسبه نرخ سود معلوم آن از این نهادها جمع می کند. تفاضل تزریق هر هفته از باز پرداخت وام بانک ها، خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار باز بوده که در این هفته برای نخستین بار مثبت شده و در بالاترین سطح امسال قرار گفته است.

باتوجه به تزریق هفته قبل، پولی که بانک مرکزی از بانک ها در هفته دوم مرداد ماه جمع آوری کرد برابر با 60 هزار و 150 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که رقم تزریق نقدینگی در این هفته معادل با 65 هزار و 10 میلیارد تومان بوده که خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار را به 4 هزار و 860 میلیارد تومان رسانده که در سال جاری سابقه نداشته و برای نخستین بار مثبت بوده است. به عبارت دیگر این شاخص نشان می دهد سیاست بانک مرکزی در بازار باز در این هفته انبساطی شده است. این مسیر در مجموع بازار های بین بانکی این هفته نیز  به چشم می خورد.

بازار باز

خالص مثبت عملکرد بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی

بانک مرکزی در بازار بین بانکی یا بازار شبانه نیز به دادو ستد با بانک ها می پردازد. دراین معاملات بانک های دارای کسری می توانند نیازهای فوری خود را از طریق استقراض از نهادهای مالی دارای مازاد برطرف کنند. تاریخ سررسید معاملات در این بازار کوتاه مدت بوده نرخ سود آن در بازه 14 تا 22 درصد قرار دارد. سقف نرخ سود در اختیار بانک مرکزی است. اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی یا همان تزریق نقدینگی این نهاد در بازار شبانه در این هفته برابر با  15 هزار و 770 میلیارد تومان بوده و قبض آن معادل با 18 هزار و 450 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

در نهایت خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار منفی بوده که در نهایت این شاخص در مجموع بازار باز و بازار بین بانکی را به 2 هزار و 90 میلیارد تومان رسانده و مثبت به ثبت رسانید.

بازار باز