به گفته او آنچه به عنوان «تورم مشاهده شده» نسبت به «تورم هدفگذاری شده» وجود دارد، دقیقا تعیین‌کننده شهرت و اعتبار سیاستگذار پولی است.

شیریجیان در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی می‌گوید: هر چه فاصله تورم هدف‌گذاری شده با تورم مشاهده شده بیشتر باشد بر شهرت و اعتبار بانک مرکزی اثر تنزلی دارد. نکته‌ای که در مورد سایر متغیرهای پولی هم قابل مشاهده است.