به گفته صالحی، دولت می تواند با بخش خصوصی مسئله انرژی را حل کند، اما جالب است که همچنان دولت از برنامه های سال قبل و خاموشی و کاهش ساعات ادارات استفاده می کند.