علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به تحلیل مهم‌ترین شاخص‌ها در اقتصاد چین پرداخته‌است.