اما سوال اینجاست که پس از فروریختن بورس، دولت چه میزان پول به بازار سرمایه برگرداند؟ اقدامات دولت تا چه اندازه بر وضعیت بورس تاثیر گذار بود؟