هرچند گاز یکی از فاکتورهای اصلی برای توسعه صنعت فولاد بشمار می رود، اما این روزها چالش گاز اصلی ترین دلیل برای نگرانی فولادی ها نسبت به سال های پیش روست.

آیا ورود فولادی ها به حوزه انرژی و سرمایه گذاری در این بخش می تواند راهگشای این مشکل باشد؟