به گزارش اکوایران؛ غذا یکـی از چالشهـای بسـیار مهـم و حیاتـی قـرن حاضـر محسوب می شود این در حالی که رشـد بـی رویـه جمعیـت بـا میـزان رشـد تولیـدات کشـاورزی هماهنـگ نیسـت و بهمـراه محدودیـت منابـع، آینـده مبهمـی را بـرای تامیـن مـواد غذایـی مـردم دنیـا رقـم زده اسـت.

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی با عنوان «بررسی ظرفیت بازار کشورهای همسایه برای توسعه صادرات محصولات غذایی ایران» بر این نکته اشاره کرده که هر یـک ازکشـورها بـرای تامیـن ایـن نیـاز حیاتـی، راهکارهـا و سیاسـتهای خاصـی را بـه کار بسـته اند تـا امنیـت غذایـی کشـور خـود را تامیـن کند. ذخیـره سـازی محصـولات مـواد غذایـی در کشـورهای آسـیایی از جملـه ابزارهـای سیاسـتی بسـیاری از دولت هــا در تامیــن امنیــت غذایــی اســت و عمدتــا بــا چهــار هــدف «ذخایــر اضطــرای بــرای شــرایط بحرانــی کمبـود مـواد غذایـی در نتیجـه حـوادث طبیعـی، جنـگ و...»، «ذخایـر احتیاطـی بـرای کنتـرل عرضـه و قیمـت در بـازار داخلـی مـواد غذایـی»، «ذخایـر شـبکه امـن غذایـی بـرای اجـرای برنامه هـای حمایـت از اقشـار آسـیب پذیـر» و «ذخایـر تجـاری در کشـورهای عمـده صـادر کننـده محصـولات کشـاورزی بـرای تضمیـن حاشـیه سـود حداقلـی کشـاورزان و تـداوم صـادرات» صورت می گیرد.

عمده کشورهای واردکننده

با توجه به اهمیت این صنعت ایران نیز همواره سعی داشته سهمی از این بازار داشته باشد. ایـران، بـا پانـزده کشـور همسـایه اسـت کـه ایـن همسـایگی در مرزهـای زمینـی و دریایـی اسـت. زمینـی بـا هفـت کشـور و دریایــی بــا هشــت کشــور همســایه اســت. از شــرق بــا پا کســتان، افغانســتان و ترکمنســتان، از شــمال بــا روســیه، قزاقسـتان، جمهـوری آذربایجـان و ارمنسـتان، از غـرب بـا ترکیـه و عـراق و از جنـوب بـا کویت، عربسـتان، قطـر ، بحرین،امـارات متحـده عربـی و عمـان همسـایه اسـت. کل نیازهـای وارداتـی 15 کشـور همسـایه در محصـولات غذایـی بـا جمعیتــی در حــدود 600 میلیــون نفــر بالــغ بــر 112 میلیــارد دلار (در ســال 2018 ) است. ایــن میــزان تقاضــا در  حـدود 10.2درصـد از کل تقاضـای واردات 1100 میلیـارد دلاری 15 کشـور همسـایه ایـران را تشـکیل می دهـد. صادرات کشـورهای مذکـور در محصـولات غذایـی بـه جهـان نیـز سـالانه بالـغ بـر 65 میلیـارد دلار اسـت کـه البتـه 23 میلیـارد دلار از ایـن صـادرات بـه خـود 15 کشـور صـورت می پذیـرد. حـدود 85 درصـد صـادرات ایـن 15 کشـور در محصـولات غذایــی و کشــاورزی مربــوط بــه چهــار کشــور روســیه (23 میلیــارد دلار )، ترکیــه (18 میلیــارد دلار) ،  امــارات متحــده عربـی (9 میلیـارد دلار) و پاکسـتان (5 میلیـارد دلار ) اسـت. بنابرایـن در مجمـوع از لحـاظ تجـارت محصـوالت غذایـی و کشــاورزی ایــن کشــورها واردکننــده خالــص هســتند.

با این شرایط بــه ترتیــب کشــورهای روســیه، عربســتان سـعودی، امـارات متحـده عربـی، ترکیـه و عـراق مهمتریـن بازارهـای وارداتـی محصـولات غذایـی و کشـاورزی در بیـن کشـورهای همسـایه محسـوب می شـوند.

ارزش واردات 10 گـروه عمـده محصـولات غذایـی و کشـاورزی توسـط کشـورهای همسـایه بالـغ بـر 81.6 میلیـارد دلار اسـت کـه حـدود 73 درصـد نیازهـای غذایـی کشـورهای مذکـور در ایـن گـروه کالایی هـا که شامل میـوه و آجیـل، غـات، محصـولات لبنـی، گوشـت و روغـن حیوانـی و گیاهـی عمده تریـن محصـولات وارداتـی آنهـا هستند.

Capture