فاطمی امین وزیر صمت را باید از وزرای علاقه مند به برنامه ریزی دانست، اما آیا برنامه هایش محقق می شود یا تنها وعده های گل و بلبلی است که اگر هم محقق نشود کسی پاسخگو نخواهد بود؟