در این برنامه از بولتن با بابک اسماعیلی رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی  خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به بررسی این موضوع پرداختیم