برنامه تقاطع

متهمان اخلال در بازار خودرو

این قسمت از برنامه تقاطع، با حضور کارشناسان و مهمان برنامه، آقای داود میرخانی رشتی،اتفاقات پیرامون متهمان اخلال در بازار خودرو را مورد بررسی قرار می دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد