مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس می گوید این رویکرد، به نوعی عاملی برای روی آوردن مخاطبان به شبکه‌ها و برنامه‌های ماهواره‌ای است. سوال اینجاست؛ مخاطبان پلتفرم های VOD تمایل بیشتری به صداوسیما دارند یا شبکه های ماهواره ای؟ نظرسنجی ها چه می گوید و شما در این باره چه فکر می کنید؟