مقایسه مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در سال های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۶

مشارکت مردم در دو انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ و مقایسه این مشارکت در استان های مختلف جالب توجه است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد