ابراهیم متقی می‌گوید: اگرچه خلأ وجود این کارگزاران ارزشمند براى ساختار سیاسى حس مى شود، اما عدم وجودشان منجر به یک چالش ساختارى یا کارکردى براى کشور نخواهد شد.

 وى افزود: امروز نخبگان سیاسى متعددى داریم و نهادهاى سیاسى توسعه یافته است، لذا براى هر پستى، آلترناتیوهاى مختلفى وجود دارد که مى تواند زمینه جایگزینى مسالمت آمیز قدرت را بوجود آورد.