.

مخالف با هر اخراجی

توجه به معلمان 

استفاده از کسانی که علم و مهارت و تجربه دارند

 راهکار رفع بیکاری تقویت دیپلماسی و گفت وگوی علمی است