اعضای شورا با پیشنهاد ۵۶ هزار و ۸۰۰ میلیاردی شهرداری تهران در بخش درآمدی موافقت کردند اما هنوز مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن شورای شهر تهران به رأی گذاشته نشده و به نظر می‌آید ممکن است در زمان طرح بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱ در صحن شورا دوباره درخصوص کاهش سقف بودجه پیشنهاد‌هایی مطرح شود.

اما بودجه پیشنهادی شهرداری تهران چقدر تحقق پذیر است ؟بهروز شیخ رودی معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم درباره بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به اکو ایران درخصوص تحقق پذیری این بودجه توضیح داده است