ساختار اشتغال در ایران

این قسمت از برنامه سیاست گذاری با حضور آقای دکتر مسعود نیلی، مباحث مربوط به ساختار اشتغال در ایران را مورد بحث قرار داد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد