انتقاداتی که فقط مخاطب آن خودروسازان نبود، بلکه سازمان استاندارد ایران هم مخاطب این انتقادات قرار گرفت. 

این انتقادات به جایی رسید که واکنش مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان استاندارد ایران را در پی داشت و حتی رئیس پلیس راهور را «سلیبریتی تازه نظامی» خواند.