محمدمهدی اسماعیلی، زمانی وعده صادرات کاغذ را به خبرنگاران داد که درباره یارانه کاغذ و تلاش برای تامین کاغذ مورد نیاز ناشران و اهالی رسانه صحبت می کرد. 

این برنامه از سوی تولیدکنندگان با تردیدها و سوال هایی رو به روست. رییس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران با اشاره به اینکه وزیر مشخص نکرده که چه کاغذی قرار است صادر شود می گوید:‌ هم اکنون کاغذ بسته بندی صادر می شود و مشکلی برای صادرات این نوع کاغذ وجود ندارد.

چنانچه از تولیدکنندگان کاغذ روزنامه هم حمایت شود، امکان تامین نیاز داخل و صادرات وجود دارد اما در حال حاضر در تامین نیاز داخل کاغذ تحریر با مشکل رو به رو هستیم و امکان صادرات آن وجود ندارد.