سیاح خاطر نشان کرد که در این جلسه، نمایندگان شهرداری تهران نیز به نمایندگی شهرداری های کل کشور حضور داشتند که به صدور ۲۱ مجوز برای آن ها منجر شد.