ویدئوی معرفی مجسمه هرکول در کرمانشاه از سوی وزیر میراث 

فرهنگی و گردشگری بار دیگر سایر اظهارنظرهای او در این حوزه را به مخاطبان یادآوری کرده است. سوگل دانائی در این ویدئو به بررسی اظهارات بحث برانگیز ضرغامی پرداخته است.