برخی از نمایندگانی که در مذاکرات احیای برجام حضور دارند، مثل میخائیل اولیانوف، نماینده روس‌ها در مذاکرات احیای برجام، مدام در حال خبرپراکنی هستند اما از نماینده چین به ندرت خبری می‌شود. از او چه می‌دانیم؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.