اما تحلیلگران می‌گویند که پشت این رفتارها دلایلی وجود دارد و ایران هم مشغول استفاده از این رفتار دوگانه است.