قطعی آب به چه علت است؟ چه سناریوهایی مطرح است؟‌ اکوایران برخی از این سناریوها را بررسی کرده است.

برخی از تصاویر آرشیوی است.