به عقیده او جامعه ایران همواره دنبال این بود که به به فرنگ رفتگان انگی بزند. او واژه‌هایی چون جاسوسی، خود فروختگی و از وطن بریدگی را مسائل مهمی می‌داند که باید به آن‌ها توجه کرد.