در این نشست نمایندگان وزارت کشاورزی به دنبال توزان واردات و ساخت تولید بودند توازنی که از نگاه آنها وجود ندارد به همین دلیل آنها بر واردات تراکتور و کمباین تاکید کردند.

از نگاه آنها در یک دوره ۵ ساله باید سالی بین ۷۰ تا ۸۰ دستگاه تراکتور به بخش کشاورزی کشور تزریق شود. چون اکنون از ۶۱۰ هزار تراکتور موجود بیش از ۵۵ درصد آنها فرسوده است.

عدم توازن موجود ظاهرا مورد تایید وزارت صمت هم است . البته نماینده این وزارتخانه در نشست تاکید کرد که اولویت وزارت صمت تولید داخل است و درصورت نیاز صرفا اجازه واردات را میدهند.

در این نشست نمایندگان بخش خصوصی تاکید کردند درصورتی که قیمت گذاری دستوری بر روی محصولات کشاورزی و تجهیزات کشاورزی برقرار باشد امکان حل مشکل وجود ندارد و سیاست گذار نمی تواند مشکل را حل و فصل کند.

آنها براین باور بودند که دولت باید اجازه دهد کشاورز خود انتخاب کند چه کالایی مناسب است . به گفته آنها این رویکر منجر می شود که صنعت تولید تراکتور و کمباین هم رشد کند.