به گفته زینلی، در بحث حقوق دولتی به معدنکاران بسیار ظلم می شود زیرا دستور العملی یکسان اجرایی می شود. حقوق دولتی باید برای هر معدن به صورت مجزا محاسبه شود.