تا زمانی که اسکناس آمریکایی زیر محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دارد،‌ احتمال نزول به زیر مرز ۲۹ هزار تومانی بسیار قوی خواهد بود. دلار دیروز تا محدوده ۲۹هزار و ۱۰ تومانی  عقب نشینی کرد ولی در اواخر روز توانست تا محدوده ۲۹ هزار و ۷۰ تومانی پیش روی کند.

به گفته فعالان،‌ نرخ حواله درهم در روزهای اخیر متناسب با افت قیمت دلار،‌ پایین نرفته است و همین مساله تا حدی هم چنان برخی از معامله گران را از موقعیت فروش دور کرده است. به عنوان مثال، دیروز حواله درهم خط بسیار حیاتی ۸هزارتومان را از دست داد و تا محدوده ۷ هزار و ۹۶۰ تومان پایین رفت. با این حال، با همین نرخ حواله درهم نیز ارزش دلار در بازار داخلی می توانست به بالای محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان برود.

برخی فعالان انتظار داشتند که با افت درهم به زیر مرز ۸ هزار تومانی، فروش های حواله ای بیشتری صورت بگیرد ولی درهم نزدیک به خط ۸ هزار تومانی باقی ماند و این موضوع موجب شد که بازیگران داخلی کمی در مورد فروش دلار تردید کنند.

با اینکه دلار دیروز توانست مرز ۲۹ هزار تومانی را حفظ کند، ولی اخبار رسیده از وین به اندازه ای مثبت بوده است که احتمال دارد اسکناس آمریکایی امروز به کانال ۲۸ هزار تومانی برگردد. در کانال ۲۸ هزار تومانی دو محدوده ۲۸ هزار و ۸۰۰ و ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان اهمیت  زیادی دارند و شکست آن ها زمینه ساز قدرت نمایی بیشتر نزولی ها خواهد شد. به نظر می رسد افزایشی ها نیز تنها در صورتی با احتیاط وارد بازار خواهند شد که محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی شکسته شود.

1-01