برنامه فرادید

تفاوت بین سیستم بانکداری ذخیره کامل و جزئی

در این برنامه با سیستم بانکداری معمول دنیا که معروف به سیستم ذخیره جزئی است آشنا می شوید. همچنین آلترناتیو این سیستم بانکداری که سیستم ذخیره کامل است، تشریح می شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد