او با اشاره به اهمیت این حوزه در دنیای امروز و مزایای آن برای کشور، اعتقاد داشت هنوز هم به اندازه کافی به اقتصاد دیجیتال در ایران توجه نمی‌شود و در صورت ادامه این روند، امکان دارد حوزه‌ای که توانایی تبدیل شدن به یک صادرکننده قدرتمند در منطقه و جهان را دارد، به یک مصرف‌کننده صرف تبدیل شود.

او در ادامه به «بحران منابع انسانی و مهاجرت» در این حوزه اشاره کرد و اذعان کرد بخشی از این بحران هم متوجه همین نادیده گرفتن اقتصاد دیجیتال است. زمانی که به این حوزه توجه کافی نشود، شاهد مهاجرت نخبگان و متخصصان این حوزه به کشورهای دیگر خواهیم بود.

جوانمردی از انتخابات هم غافل نماند و بیان کرد کسی که نگاه توسعه محور داشته باشد و بتواند محدودیت‌های کمتری اعمال کند برای حیات اقتصاد دیجیتال شرایط بهتری را فراهم خواهد کرد.