در این هفته کدام شاخص های مهم اقتصادی منتشر خواهند شد؟

در این برنامه مارکت تایمز با حضور علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی این موضوعات پرداختیم.