ایران زمین از دیرباز مهد تمدن بوده و بلند همتان پارسی در همیشه تاریخ پیشرو و صاحب سبک بودند. در قرن پانزدهم اما از تنی چند از آنها محروم شدیم. پدر کویر شناسی ایران، پدر صنعت خودروی تجاری، پدر صنعت برق و پدر علم داروسازی خوزستان از آن جمله اند.

در این قسمت از برنامه یادبود از پایه گذاران و دانشمندان یاد می کنیم.