بررسی ۱۵ سال اخیر نشان می دهد که رهبری هر سال ماه رمضان مبالغی را برای این امر اختصاص داده اند که البته در برخی سال ها این کمک های نقدی به ستاد دیه، کمک به ایتام و جشن عاطفه ها نیز اختصاص یافته است. این داده نما روند کمک های رهبری را به تصویر کشیده است.